Bent u een particulier met (ver)bouwplannen?

Bent u een woningbouwvereniging, projectontwikkelaar of aannemer?

Hebt u een bedrijf met (ver)bouwplannen?


En wilt u een ontwerp,
net iets anders dan gewoon……?

Uw Architect

Mijn naam is André van Dijk en ik ben sinds 2015 zelfstandig architect. Ik houd kantoor aan huis te Grou (gemeente Leeuwarden). Ik ben ingeschreven in het architectenregister en mag dus de beschermde titel 'architect' voeren.
 

U kunt mij inzetten voor het ontwerpen, tekenen, visualiseren en maken van bestekken. Uw opdracht kan variëren van een kleine verbouwing tot de ontwikkeling van een heel nieuw gebouw.

Op verzoek kan ik een programma van eisen, een haalbaarheidsonderzoek, een begroting, een planning, een aanbesteding, een directievoering en een eindoplevering voor u verzorgen.

Mijn werkgebied is voornamelijk Noord-Nederland (Friesland, Groningen en Drenthe).

Mijn ervaring

Na mijn studie aan de 'Academie van Bouwkunst' (vandaar de toevoeging AvB) te Groningen ben ik onafgebroken werkzaam geweest in de architectenbranche. Sinds 2015 ben ik zelfstandig architect.
 

Ik heb veel ervaring opgedaan in de meest uiteenlopende architectuur- en bouwprojecten, van groot tot klein, van eenvoudig tot complex. Ik beheers nieuwbouw-, verbouw-, uitbreiding- en renovatieprojecten.

Projectsoorten welke ik zoal uitgevoerd heb;
 

 • particuliere woningbouw;
 • projectmatige woningbouw;
 • kantorenbouw;
 • bedrijfsgebouwen;
 • gezondheidsgebouwen;
 • stedenbouwkundige invullingen;
 • vormgeving van kunstwerken;
 • interieurontwerpen;

Waarvoor kunt u mij inzetten?

Door mijn jarenlange ervaring kan ik u op diverse aspecten van het architectenvak van dienst zijn. Voor een overzicht van de mogelijke werkzaamheden die ik voor u kan verrichten, klik op onderstaande link.

1. Programma van Eisen (PvE)
 

Met een PvE worden uw wensen op papier vastgelegd, nog voordat er met het ontwerp begonnen wordt. Door een zorgvuldige opzet van het PvE zal het latere ontwerpproces minder tijd kosten. Elke wijziging en bijstelling van het ontwerp zal immers tijd (en dus geld) kosten. In het Programma van Eisen kan ik uw gewenste beleving (materialen, vorm, kleur, duurzaamheid, uitzicht e.d.) opnemen. Ook is het mogelijk uw activiteiten die in het gebouw zullen plaatsvinden nauwkeurig te omschrijven (functioneel PvE). Daarnaast kunnen alle ruimtes in een gebouw omschreven worden, met hun onderlinge relaties. In een logistiek schema kan worden aangegeven welke verkeers- of goederenstromen verwacht mogen worden en hoe knelpunten te voorkomen zijn.

2. Haalbaarheidsonderzoek

Aan de hand van het beschikbare budget en het opgestelde Programma van Eisen kan ik voor u bepalen of nieuwbouw of verbouw economisch realiseerbaar zal zijn. Daarnaast kan ik vooronderzoek doen of een omgevingsvergunning nodig zal zijn. Is er een nodig, dan kan ik informatie inwinnen om de haalbaarheid daarvan in te kunnen schatten.

3. Voorontwerp

Aan de hand van het Programma van Eisen, het bouwbesluit en overige randvoorwaarden kan ik voor u een eerste schetsontwerp maken. Naar wens kan al van het schetsontwerp een financiële raming gemaakt worden op basis van m² en m³ prijzen. Deze gegevens kunnen tevens verwerkt worden in een investeringsoverzicht.

Het voorontwerp is een nadere uitwerking van het schetsontwerp. Materialen worden geselecteerd en adviezen van constructeur en overige adviseurs worden verwerkt. Van het voorontwerp kan ook een (exactere) raming gemaakt worden. Met het voorontwerp kan in sommige gevallen ook overleg gestart worden met de gemeente inzake de omgevingsvergunning.

Soms is het moeilijk van papier een indruk te krijgen van de ruimtelijke opbouw, zelfs met uitgewerkte 3D-tekeningen. Dan kan een eenvoudige maquette een uitkomst bieden.

4. Definitief ontwerp

In het definitief ontwerp zal het voorontwerp aangevuld worden met doorsnede- en detailtekeningen. Materialen en kleuren worden verder uitgezocht en verwerkt in de tekeningen. Er zal voor gezorgd worden dat de overige adviseurs hun tekeningen en berekeningen afgestemd hebben op het definitief ontwerp. Al deze gegevens kunnen dienen voor het aanvragen van de omgevingsvergunning bij de gemeente. Van het definitief ontwerp kan ik een begroting voor u opstellen. Daar er meer informatie beschikbaar is, zal de begroting betrouwbaarder zijn dan de eerdere ramingen.

5. Omgevingsvergunning

Alle administratieve zaken rond de omgevingsvergunning (bouwvergunning) kan ik voor u verzorgen. De aanvraag geschied door gebruik te maken van het OLO, het digitaal loket omgevingsvergunning. Indien noodzakelijk kan ik het plan toelichten bij welstand.

6. Bouwvoorbereiding

Van het definitief ontwerp kunnen bestektekeningen gemaakt worden. Parallel hieraan kan een bestek of een elementenomschrijving gemaakt worden, waarin precies staat omschreven wat er gemaakt moet worden. Het bestek of de elementenomschrijving zal tussentijds gecontroleerd moeten worden op volledigheid. Ik kan de coördinatie met de adviseurs voor u verzorgen.

Indien het bestek zal dienen voor een aanbesteding kan een directiebegroting dienen als controlemiddel ten opzichte van de begroting van de aannemer.

7. Contract

Indien gewenst kan ik voor u een aanbesteding organiseren. Eerst wordt er samen met u een selectie gemaakt met uit te nodigen aannemers. Deze selectie kan ik de benodigde stukken toezenden voorafgaand aan kun rekenperiode. Tijdens de rekenperiode kan ik vragen van de aannemers verzamelen en beantwoorden. Na de aanbesteding kan ik een 'proces-verbaal van aanbesteding' opstellen en met de laagste inschrijver in gesprek gaan. Andere aanbestedingsvormen zijn natuurlijk ook mogelijk.

8. Uitvoering

In de uitvoeringsfase kunnen de bestektekeningen nog meer uitgewerkt worden, denk aan maatvoering, uitzoeken op lagen- en koppenmaat e.d. Ook kunnen er tijdens de uitvoering diverse tekeningen (geproduceerd door derden) gecontroleerd worden op uitgangspunten en maatvoering.

9. Bouwbegeleiding

Het regelmatig bezoeken van de bouwplaats, controle op architectonische uitgangspunten behoort tot de mogelijkheden. Ik kan voor u regelmatig bouwvergaderingen organiseren en daarvan verslagen maken en verspreiden. Ook kan ik u adviseren bij de financiële bouwadministratie, denk aan het meer- en minderwerk namens u beoordelen, accorderen en rapporteren en het afhandelen van (termijn)nota's.

10. Oplevering

Als tenslotte de bouw gereed is kan ik voor u de oplevering verzorgen en een opleveringsrapport schrijven en verspreiden. Na verloop van de onderhoudstermijn kan ik de eindoplevering voor u organiseren en daarvan de benodigde rapporten opstellen en verspreiden.

Het is uw keuze voor welke bovengenoemde werkzaamheden u mij wilt inzetten. Graag treed ik met u in overleg voor meer informatie.

Bewust bouwen

Duurzaam en bewust bouwen staat bij mij hoog in het vaandel. Duurzaam bouwen is vandaag de dag een erg actueel onderwerp. Tegenwoordig kan met standaard bouwmaterialen al heel duurzaam gebouwd worden.

Als het enigszins mogelijk is zal ik duurzaamheid in de ontwerpen verwerken. Denk daarbij aan;
 

 • passief gebruik van zonnewarmte;
 • zonering in de plattegronden (van warm naar koud);
 • het toepassen van duurzame materialen;
 • het toepassen van natuurlijke materialen (biobased bouwen);
 • het toepassen van gemakkelijk te scheiden materialen;
 • hergebruik van toegepaste materialen en grondstoffen (Cradle-to-cradle en circulair bouwen);
 • hoge isolatiewaarden van vloeren, wanden, daken en lichtopeningen;
 • minimaal gebruik van de kit- en PUR-spuit.

Mijn middelen

Tekeningen en teksten maak ik zelf met diverse soorten software. De constructieve werkzaamheden besteed ik uit aan derden, evenals het installatie-technische gedeelte.

Tekeningen en teksten
 

Tekeningen worden digitaal getekend, zowel in 3D als in 2D. Naar wens kunnen tekeningen gereproduceerd worden tot op breedformaat papier, digitaal als pdf-bestand of speciaal tekening uitwisselingsbestand. Een eigen plotter kan tekeningen tot A1-formaat produceren. Teksten kunnen (dubbelzijdig) worden geprint op papier tot A3-formaat of digitaal verzonden als pdf.
 

Bestekken

Eenvoudige (technische) omschrijvingen kan ik zelf voor u opstellen. Uitgebreidere (STABU)bestekken zullen door externe adviseurs gemaakt worden. Coördinatie en controle behoort dan tot mijn werkzaamheden.

Ramingen en begrotingen

Eenvoudige ramingen kan ik zelf verzorgen. Voor begrotingen worden externe adviseurs aangetrokken.

Constructief ontwerp

Voor het ontwerpen, berekenen en adviseren van constructieve zaken wordt extern een adviseur ingeschakeld.

Installatietechnisch ontwerp

Naar gelang de omvang van het werk zullen één of meerdere externe adviseurs aangetrokken worden voor het ontwerpen, berekenen, tekenen en adviseren van de elektrotechnische- en de werktuigbouwkundige installaties.

Projecten tot 2015

Tijdens mijn periode als architect in dienst bij derden heb ik diverse projecten uitgevoerd en begeleid. Klik op onderstaande link voor een overzicht.

Een greep uit de ontwerpen gemaakt en begeleid tijdens mijn werkzame periode bij Auke J. de Vries Architecten te Drachten:
 

 • Verbouw zalencentrum Assen 2011
 • Verbouw woonboerderij Offingawier 2010
 • Nieuwbouw woning Heerenveen 2010
 • Bedrijfspand Hengelo 2010
 • Verbouw woning Loënga 2010
 • Verbouw woning Sneek 2010
 • 'Werkplaats' Talant Stiens 2009
 • Watersport bedrijf Grou 2008
 • Kantoor Forrest Wave Heerenveen 2008
 • Showroom-werkplaatsen Leek 2008
 • Poli Kaak Grou 2008
 • Appartementen Kollumerzwaag 2008
 • CEG Wezep 2007
 • REC Harlingen 2005
 • GOED Surhuisterveen 2005
 • 'Tuindorp' Heerenveen 2005
 • GOED Bilgaard 2003
 • GOED Simmerdyk Sneek 2002
 • Brug Scharnegoutum2002
 • Hoofdkantoor Omrin Leeuwarden 2000
 • Hoofdkantoor HZPC Joure 1999

Curriculum Vitae

 • Zelfstandig architect vanaf2015
 • Auke J. de Vries Architecten 1992-2015
 • Architect Ir. Siebe Deinum1990-1992
 • Architectenburo irs Vegter b.i.1989
 • Academie van Bouwkunst 1989-1996
 • Dienstplicht 1988-1989
 • Technische Bedrijfskunde 1987-1988
 • HTS Bouwkunde Leeuwarden 1983-1987
 • - (binnen) stage EGM architecten 1986
 • - (buiten) stage BBF Leeuwarden 1986
 • MTS Bouwkunde Leeuwarden 1980-1983
 • MAVO Grou 1976-1980

Privacyverklaring

André van Dijk Architect-AvB, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals bepaald in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring wordt toegelicht hoe met persoonsgegevens wordt omgegaan.

Verwerkte persoonsgegevens
 

André van Dijk Architect-AvB verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van zijn diensten en/of omdat u zelf deze gegevens aan hem verstrekt. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze verstrekt zijn.

André van Dijk Architect-AvB verwerkt uw persoonsgegevens voor correspondentie via bijvoorbeeld - maar niet beperkt tot - brief, telefoon, e-mail of sociale media, indien dit nodig is voor het uitvoeren van zijn dienstverlening.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt kunnen worden:

 • - Uw voor- en achternaam
 • - Uw geslacht
 • - Uw statutaire naam
 • - Uw adresgegevens
 • - Uw telefoonnummer (vast en/of mobiel)
 • - Uw e-mailadres(sen)
 • - Uw KvK-nummer
 • - Uw vestigingsnummer

André van Dijk Architect-AvB verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • - Uw BSN nummer

Bewaren persoonsgegevens

André van Dijk Architect-AvB bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk en alleen voor het doel waarvoor uw gegevens zijn verstrekt of verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

André van Dijk Architect-AvB verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies

André van Dijk Architect-AvB gebruikt op de website uitsluitend analytische cookies. André van Dijk Architect-AvB gebruikt de achterliggende dienst(en) om bezoekersgedrag bij te houden en zijn dienstverlening te verbeteren. Het gaat dus niet om het vastleggen van persoonsgegevens, maar om het bijhouden van handelingen op de website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door André van Dijk Architect-AvB.

U kunt een verzoek daartoe doen via het op de contactpagina vermelde e-mailadres. André van Dijk Architect-AvB zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging persoonsgegevens

André van Dijk Architect-AvB neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van André van Dijk Architect-AvB maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.

Nieuwsgierig naar mijn projecten?


 Projecten

Contact met mij?


 Contact
//